نام زیر دسته قیمت واحـد
کابلی هوایی 0 تومـان/کیلوگـرم
کابلی قرمز 22 تومـان/کیلوگـرم